Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. (Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045229, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: OTP Ingatlanlízing), mint adatkezelő, valamint a Goodwill Communications Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-719982, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Partner), mint adatfeldolgozó abból a célból kezelik, illetőleg dolgozzák fel, hogy a megadott elérhetőségeken az OTP Ingatlanlízing Zrt. Önnek tájékoztatást adjon a szolgáltatásairól, illetőleg ajánlja Önnek igénybevételüket.

Az „Elküld” gombra kattintással Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. Az OTP Ingatlanlízing és a Partner az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve azok indoklás nélküli törlését. Ez utóbbi esetben sajnos az Ön számára kedvező pénzügyi megoldásokról maradhat le. Amennyiben mégis vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, kérelmét az alábbi módokon tudja eljuttatni az OTP Ingatlanlízing Zrt.-hez, mint adatkezelőhöz:

Írásban: OTP Ingatlanlízing Zrt., 1012 Budapest, Vérmező út 4.

Telefonon: 1/3666-666, +36-20-30-70/3666-666

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szabályozása érvényes (www.naih.hu). Az OTP Nyrt. adatvédelmi azonosító száma: NAIH-66177/2013.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az OTP Ingatlanlízing Zrt.-nél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az OTP Ingatlanlízing Zrt. megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az OTP Ingatlanlízing Zrt. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az OTP Ingatlanlízing Zrt. határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.